Ներսես Շնորհալի

<< < (3/3)

Հեղինէ:
ՆՈՐԱՀՐԱՇ ՊՍԱԿԱՒՈՐ

Նորահրաշ պսակաւոր և զօրագլուխ առաքինեաց,
Վառեցար զինու հոգւոյն արիաբար ընդդեմ մահու,
Վարդան, քաջ նահատակ, որ վանեցեր զթշնամին,
Վրդագոյն արեամբդ քո պսակեցեր զեկեղեցի:

Երկնաւոր թագաւորին զինու յաղթեալ պատերազմին,
Խոհական իմաստութեամբ, խոհեմացեալ անճառապէս,
Խորէն խորհրդական և ծանուցեալ անուն բարի,
Խաչելոյն վկայ եղեալ հեղմամբ արեան պսակեցու:

Րենական լուսով լցեալ արիացեալն քաջն Արտակ,
Թաթաւեալ ի կարմրութիւն բոսորային բղխեալ աղբրեն,
զՓրկականն ըմպեալ զբաժակ և մկրտեալ արեամբ իւրով,
Դասակեցեալ Ընդ անմարմնոցն Երրերդութեանն երգել զփառս:

Սրբափայլ զգեստուք պճնեալ ի յերկնաւոր հանդիսադրէն,
Երրորդութեամբն զօրացեալ վանալ զամուրս բանսարկուին,
Հմայակ Հօր ընծայալ Որդւոյ գոլով չարչարակից,
Հոգովն յաղրեալ պատերազմին և չարասէր թագաւորին:

Էական բարւոյն դիտմամբ ընդդէմ մեղացն վառեցաւ,
Տարագնաց ելիւք յերկինս պարակցեալ ընդ անմարմնոցն,
Տաճատ զարմանալի տաճար եղեալ Երրորդութեանն,
Տէրունական սուրբ ղորհրդոյն տուն և տեղի արժանացեալ:

Ստացեալ զհաւատոյ վահան յուսոյն զրահիւք ծածկեալ,
զՓրկականն սաղաւարտ ի գլուխ եդեալ նշան խաչին,
Վահան վեհ երևալ, որ մանկութեամբ նահատակալ,
Խաչելոյն վկայ եղեալ պսակեցաւ արեամբն իւրով:

Ի հոտ անուշ որջակիզեալ մատոիցանէր զինքն նուէր,
Բանաւոր պատարագաւ, ընծայելով Հօր ի հերկինս,
յԱրսէնն ցանկալի արդարութեամբ ճոխացեալ,
Իմաստութեամբ պայծաոացեալ եօթնարփեան շնորհաց Հոգւոյն:

Երկոքումբք հարազատօք` ընտրելագոյն նահատակօք,
Առաջեալ յամենենցուց գլուխ և աւարտ մարտիրոսաց,
Նախաշաւիղ գոլով բարեաց, յառաջադէմն Գարեգին,
Ընկալեալ զբրաբիոնն յաղթանակ նահատակացն:

Րամկական խումբ հազարաց և երեսնից թիւ ընդ վեցից,
Որք ընդ նոսին նահատակեալք արիաբար պատերազմաւ/
Եւ հեղին զրիւնս իւրեանց ի նորոգումն եկեղեցւօյ.
Ընդ նոսին պսակելով ի յերկնաւոր հանդիսադրէն:

Գոհութեամբ փառատրութիւն Երրորդութեանդ նուագեմք,
Բազմութեամբ պսակելոցս զմեօք մածեալ առաքինեացս,
Եկեղեցիք Հայաստանեայց պայծառապէս զարդարեցան,
Ունելով միշտ բարեխօս զճգնութիւն մարտի սոցա:

Ի ՍՈՒՐԲՆ ԿՈՅՍՆ ՀՌԻՓՍԻՄԷ

Հանճարեղ շնորհալիդ ընտրեալ է,
յԱրքայից հզօրաց զարմէ է,
Մեզ պարգև ի տանէն Լատինէ,
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Ռահահորդ ուղևոր երկնընթաց,
Օրինաց երկնայնոյն խորազգաց.
Ուրացեալ զանձն և զփառս հայրենեաց,
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Իմաստուն սուրբ կուսան գերյարգոյ,
Հրով Բանին ի յերկիր արկելոյ
Վառեցեր զլապտեր հաւատոյ,
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Փեսային Քրիստոսի մարմնացեալ,
Անապակ կուսութեամբ հարսնացեալ,
յԱռագաստ անմատոյց բազմեցեալ,
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Սիրասնունդ սիրամարգ սխրալի,
Նրբափայլ ոսկէթել տարփալի,
Եռապսակ իւղագլուխ ցանկալի,
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Իսկաճեմ աղաւնի օդապար,
Նոր Նոյեան տապանն է քոյդ արդար,
Օձասպան արագիլ դու արդար,
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Մտաւոր մարտիրոս մրցական,
Էական Բանին Հօր զօրութեան,
Լիակոխ քաջութեամբ զհնձան,
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Է գունեղ թաթաւեալ ի բոսոր,
Սաղարթուն, կարմրորակ իբր խնձոր,
Հարսն ազնիւ դու արեամբ քօղաւոր,
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

ՀԱՎԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ
ԱՂՕԹՔ ՊԻՏԱՆԻՔ ԻԻՐԱՔԱՆՉԻԻՐ ԱՆՁԻՆ ՀԱՎԱՏԱՑԵԼՈՑ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ
ԱՐԱՐԵԱԼ ՍՐԲՈՅՆ ՆԵՐՍԵՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

 
I
Հավատով խոստովանիմ եւ երկիր պագանեմ քեզ,
Հայր եւ Որդի եւ սուրբ Հոգի,
Անեղ եւ անմահ բնութիւն,
Արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
II
Հավատով խոստովանիմ եւ երկիր պագանեմ քեզ,
Անբաժանելի լոյս՝ միասնական սուրբ Երրորդություն եւ մի Աստվածութիւն՝
Արարիչ լուսոյ եւ հալածիչ խաւարի,
Հալածեա ի հոգւոյ իմմէ զխաւար մեղաց եւ անգիտութեան,
Եւ լուսաւորեա զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ՝
Աղօթել քեզ ի հաճոյս
Եւ ընդունիլ ի քէն զխնդրուածս իմ,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
III
Հայր երկնաւոր Աստուած ճշմարիտ,
Որ առաքեցեր զՈրդիդ քո սիրելի ի խնդիր մոլորեալ ոչխարին,
Մեղայ յերկինս եւ առաջի քո,
Ընկալ զիս որպես զանառակ որդին,
Եւ զգեցո ինձ պատմուճանն առաջին,
Զոր մերկացայ մեղօք,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
IV
Որդի Աստուծոյ` Աստուած ճշմարիտ,
Որ խոնարհեցար ի հայրական ծոցոյ
Եւ առեր մարմին ի սրբոյ կուսէն Մարիամայ վասն մերոյ փրկության,
Խաչեցար, թաղեցար եւ յարեար ի մեռելոց,
Եւ համբարձար փառօք առ Հայր,
Մեղայ յերկինս եւ առաջի քո,
Հիշեա զիս որպես զավազակն,
Յորժամ գաս արքայութեամբ քով,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
V
Հոգի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ,
Որ իջեր ի Յորդանան եւ ի վերնատունն
Եւ լուսաւորեցեր զիս մկրտութեամբ սուրբ աւազանին,
Մեղայ յերկինս եւ առաջի քո,
Մաքրեա զիս վերստին աստուածային հրով քով,
Որպէս հրեղէն լեզուօք զառաքեալսն,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
VI
Անեղ բնութիւն, մեղայ քեզ մտօք իմովք,
Հոգւով եւ մարմնով իմով,
Մի յիշեր զմեղս իմ զառաջինս
Վասն անուանդ քում սրբոյ,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
VII
Տեսո'ղ ամէնայնի,
Մեղայ քեզ խորհրդով, բանիւ եւ գործով,
Ջնջեա' ձեռագիր յանցանաց իմոց
Եւ գրեա զանուն իմ ի դպրութեան կենաց,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
VIII
Քննող գաղտնեաց,
Մեղայ քեզ կամայ եւ ակամայ,
Գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ,
Թողութիւն շնորհեա մեղաւորիս,
Զի ի ծննդենէ սուրբ ավազանին մինչև ցայսօր
Մեղուցեալ եմ առաջի աստուածութեանդ քո՝
Զգայարանոք իմովք եւ ամենայն անդամօք մարմնոյս,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
IX
Ամենախնամ Տեր,
Դի'ր պահապան աչաց իմոց զերկիւղ քո սուրբ՝
Ո՛չ եւս նայիլ յարատ,
Եւ ականջաց իմոց՝ ո՛չ ախորժել լսել զբանս չարութեան,
Եւ բերանոյ իմոյ՝ ո՛չ խոսիլ զստութիւն,
Եւ սրտի իմոյ՝ ո՛չ խորհիլ զչարութիւն,
Եւ ձեռաց իմոց՝ ո՛չ գործել զանիրավութիւն,
Եւ ոտից իմոց՝ ո՛չ գնալ ի ճանապարհս անօրենութեան,
Այլ ուղղեա զշարժումն սոցա՝
Լինիլ ըստ պատուիրանաց քոց յամենայնի,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
X
Հուր կենդանի Քրիստոս,
Զհուր սիրոյ քո, զոր արկեր յերկիր, բորբոքեա յանձն իմ,
Զի այրեսցէ զախտ հոգւոյ իմոյ,
Եւ սրբեսցէ զխիղճ մտաց իմոց,
Եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ,
Եւ վառեսցէ զլոյս գիտութեան քո ի սրտի իմում,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XI
Իմաստութիւն Հօր Յիսուս,
Տուր ինձ զիմաստութիւն
Զբարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ,
Ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XII
Կամեցող բարեաց, Տեր կամարար,
Մի թողուր զիս ի կամս անձին իմոյ գնալ,
Այլ առաջնորդեա ինձ
Լինիլ միշտ ըստ կամաց քոց բարեսիրաց,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XIII
Արքա երկնավոր,
Տուր ինձ զարքայություն քո, զոր խոստացար սիրելեաց քոց,
Եւ զօրացո զսիրտ իմ ատել զմեղս
Եւ սիրել զքեզ միայն եւ առնել զկամս քո,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XIV
Խնամող արարածոց,
Պահեա նշանաւ խաչի քո զհոգի եւ զմարմին իմ,
Ի պատրանաց մեղաց, ի փորձութեանց դիւաց,
Եւ ի մարդոց անիրաւաց,
Եւ յամենայն վտանգից՝ հոգւոյ եւ մարմնոյ,
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XV
Պահապան ամենայնի Քրիստոս,
Աջ Քո հովանի լիցի ի վերայ իմ, ի տուէ եւ ի գիշերի,
Ի նստիլ ի տան, ի գնալ ի ճանապարհ, ի ննջել եւ ի յառնել,
Զի մի երբեք սասանեցայց,
Եւ ողորմեա Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XVI
Աստուած իմ, որ բանաս զձեռն Քո,
Եւ լնուս զամենայն արարածս ողորմութեամբ Քով,
Քեզ յանձն առնեմ զանձն իմ,
Դո'ւ հոգա եւ պատրաստեա զպէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ
Յայսմհետէ մինչև յաւիտեան,
Եւ ողորմեա Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XVII
Դարձուցի'չ մոլորելոց,
Դարձո զիս ի չար սովորութեանց իմոց ի բարի սովորութիւն,
Եւ բեւեռեա ի հոգի իմ զսոսկալի օր մահուան,
Եւ զերկիւղ գեհենոյն եւ զսէր արքայութեանն,
Զի զղջացայց ի մեղաց եւ գործեցից զարդարութիւն,
Եւ ողորմեա Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XVIII
Աղբիւր անմահութեան,
Աղբերացո ի սրտէ իմմէ զարտասուսս ապաշխարութեանն որպէս պոռնկին,
զի լուացից զմեղս անձին իմոյ յառաջ քան զելանելն իմ աշխարհէս,
Եւ ողորմեա Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XIX
Պարգեւիչ ողորմութեան,
Պարգեւեա ինձ ուղղափառ հավատով եւ բարի գործով,
Եւ սուրբ մարմնոյ եւ արեան Քո հաղորդութեամբ գալ առ Քեզ,
Եւ ողորմեա Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XX
Բարերար Տեր,
Հրեշտակի բարվոյ յանձն արասցես զիս՝
Քաղցրութեամբ աւանդել զհոգի իմ
Եւ անխռով անցուցանել ընդ չարութիւն այսոցն,
Որք են ի ներքոյ երկնից,
Եւ ողորմեա Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XXI
Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս,
Արժանաւորեա զհոգի իմ ուրախութեամբ տեսանել
Զլոյս փառաց քոց ի կոչման աւուրն,
Եւ հանգչիլ յուսով բարեաց յօթևանս արդարոց,
Մինչեւ յօր մեծի գալստեանն Քո,
Եւ ողորմեա Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XXII
Դատաւոր արդար,
Հօրժամ գաս փառօք Հօր՝ դատել զկենդանիս և զմեռեալս,
Մի' մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի քում,
Այլ փրկեա զիս ի յաւիտենական հրոյն,
Եւ լսելի արա ինձ երանաւետ կոչումն արդարոց՝
Յերկնից արքայութիւնդ,
Եւ ողորմեա Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XXIII
Ամենողորմ Տեր,
Ողորմեա ամենայն հաւատացելոց ի քեզ,
Իմոց եւ օտարաց, ծանոթից եւ անծանօթից, կենդանեաց եւ մեռելոց,
Շնորհեա եւ թշնամեաց իմոց եւ ատելեաց զթողութիւն՝
Որ առ իս յանցանաց,
Եւ դարձո զնոսա ի չարեացն, զոր ունին վասն իմ,
Զի ողորմութեան քում արժանի եղիցին,
Եւ ողորմեա Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
 
 
XXIV
Փառաւորեալ Տեր, ընկալ զաղաչանս ծառայիս Քո
Եւ կատարեա ի բարի զխնդրուածս իմ,
Բարեխոսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին,
Եւ Յովհաննու Մկրտչին,
Եւ սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային,
Եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին,
Եւ սրբոց առաքելոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց,
Հայրապետաց, ճգնաւորաց, կուսանաց, միանձանց եւ ամենայն սրբոց քոց՝
Երկնաւորաց եւ երկրաւորաց:
Եւ Քեզ փառք եւ երկրպագութիւն
Անբաժանելի սուրբ Երրորդութեանդ,
Յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page